Naturex

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych

 

Bony podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług COCO Beauty Clinic zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu.

1. COCO Beauty Clinic oferuje w sprzedaży bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług COCO Beauty Clinic na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

2. COCO Beauty Clinic posiada w ofercie następujące rodzaje bonów podarunkowych:
1) Vouchery wartościowe, na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie bonu podarunkowego, w wysokości ustalonej uprzednio jednostronnie przez COCO Beauty Clinic, bądź w wysokości określonej w chwili zakupu przez klienta.
2) Bony podarunkowe na określone zabiegi, wystawiane, w zależności od okoliczności, na życzenie klienta.

3. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.

4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie trzech miesięcy od jego sprzedaży jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego.

5. W przypadku gdy w okresie ważności bonu podarunkowego jego posiadacz nie wykorzysta bonu w pełnej wysokości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez COCO Beauty Clinic.

6. Zgodnie z życzeniem posiadacz bonu może do niego dopłacić, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.

7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty posiadacz bonu proszony jest o kontakt z recepcją pod nr tel. 44 647 63 10 lub 728 80 75 75. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Upominkowy.

8. Bon podarunkowy należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

9. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, bon podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.

10. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego, COCO Beauty Clinic nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

11. COCO Beauty Clinic zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznany zostanie przez COCO Beauty Clinic za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

12. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w COCO Beauty Clinic na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.

13. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.

14. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

15. Zaproszenia na wybrane usługi, można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty COCO Beauty Clinic. Zmianę należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji terminu wizyty.

16. Vouchery wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów z wyłączeniem usług i zabiegów wykonywanych przez dermatologa.

17. Integralną częścią bonów podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji COCO Beauty Clinic. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

18. COCO Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej, wszelkie poprzednie wersje (publikowane w internecie bądź drukowane) tracą ważność.